http://www.structsales.se/hubfs/Structsales/Images_New_Website_2016/miami-hero-default-image.jpg

En strategi betyder ingenting om den inte exekveras

De flesta företag har idag någon form av strategi. Problemet med de strategier som finns är att de inte sällan missar att adressera de fem affärskritiska frågeställningarna; VARFÖR, VAD, HUR, VEM och NÄR. Eftersom en strategi som genomförs innebär förändring, är dessa fem frågeställningar avgörande att ha med i sin planering.

 1. Varför ska förändring ske?
 2. Vad behöver förändras?
 3. Hur ska förändringen ske?
 4. Vem är ansvarig för förändringen?
 5. När ska förändringen vara genomförd?

Vi har sett det ofta. Planer som ritas upp, möten som hålls för att diskutera planerna, allt detta i onödan då strategierna oftast blir en skrivbordsprodukt som ingen någonsin tittar på igen. Det klassiska uttrycket mycket snack - lite verkstad är passande här. Vi på Structsales älskar att se resultat på vårt arbete. Vi älskar att göra. Att exekvera betyder i korthet att leverera (execute på engelska) på en strategisk plan.

Ordet Playbook kommer ifrån den amerikanska idrottsvärlden och i korthet handlar det om att komma förberedd inför matcher som skall genomföras mot ett motståndarlag. Inom många lagidrotter finns det både offensiva och defensiva coacher som har pärmar med "Plays". Vi bygger våra Playbooks i tre steg. Dessa steg är:

Vi analyserar

Genom vår beprövade utvecklingsprocess lägger vi tillsammans med dig grunden för fortsatt utveckling. Structsales analysverktyg skapar unika insikter och förståelse för bästa möjliga avkastning på ditt investerade kapital.

Har du som ansvarig för, eller som jobbar med försäljning och marknadsföring, tänkt på hur komplext detta område har blivit? I våra analyser märker vi att denna komplexitet beror på tre övergripande områden; ditt ansvar och dina behov som chef, dina behov, din drivkraft och dina utmaningar som medarbetare samt dina kunders situation som dramatiskt förändrats under de senaste åren.

Det är dessa tre områden som du som ledare och chef inte bara behöver förstå, utan också ständigt utvärdera och förbättra. Sanningen är enkel. Det är detta som är nyckeln till att du i din roll kommer att lyckas. Det här vill vi hjälpa dig med.    

Structsales idag har en unik position på marknaden som den enda leverantör som har en helhetssyn på utveckling av försäljning och marknadsföring. Vi baserar vår analys på de åtta affärskritiska områden som lägger grunden för en förståelse för var din organisation står idag, vilka utmaningar ni står inför, samt i vilken ordning dessa bör prioriteras.

Vi rekommenderar

Vår detaljerade rekommendation, är framtagen ur resultatet av den analys vi gör av din verksamhet. Denna rekommendation omfattar de åtta kritiska områden som skapar förutsättningar för en tydlig, hållbar och långsiktig affärsutveckling.

Det mest kritiska steget inom affärsutveckling är steget mellan analys och exekvering. Detta steg kallar vi på Structsales för rekommendation. En rekommendation skall dels entydigt kunna härledas tillbaka till analysen samtidigt som den också ska utmynna i en framgångsrik och hållbar exekvering.

Affärsutvecklingens framgång baseras på analysens kvalitét men också på rekommendationens övergripande samt detaljerade innehåll. Structsales rekommendation ger dig som kund full kontroll över hur den mest framgångsrika utvecklingen bör ske. Detta utifrån perspektiven vad behöver göras, i vilken ordning, hur det behöver göras samt med vilka resurser.

Structsales lämnar inte enbart en rekommendation utifrån ovanstående punkter utan tydliggör dessutom utifrån ett effektivitetsperspektiv varför rekommendationen bör följas.

Vi strategiexekverar

Vi fastställer dina behov, hur de förhåller sig till varandra, i vilken ordning de bör implementeras, samt vilka exakta resultat en sådan implementation kommer att ge. Vi exekverar flexibelt anpassat till din rådande process, levererar sedan på dina mätetal och skapar ROI på dina investeringar.

Våra kunders framgångar kan enkelt stavas ‘strategiexekvering’. När våra kunder har fått full kontroll på sin sälj- och marknadsorganisation tillsammans med en väl underbyggd rekommendation är steget mot en framgångsrik exekvering naturligt.

Denna exekvering sker alltid med Structsales stöd. Structsales strategiexekvering inbegriper fyra discipliner;

 1. ett tydligt strategiskt slutmål,
 2. ett fokus på ledande och inte släpande mål,
 3. en tydlig samt visuell projektplan och
 4. tydliga ansvarsroller med områden.

Alla bolag vi möter upplever en svårighet i att orka driva en framgångsrik affärsutveckling. I de allra flesta fall är utmaningen direkt kopplad till genomförandet.

Vad får du som kund i våra Playbooks?

Våra Playbooks innehåller alltid en gedigen djupanalys av alla de upp till 50 områden vi analyserar och kan sammanfattas:

 • Executive Summary (summering av utfallet)
 • Introduktion (syfte och mål med projektet)
 • Nulägesanalys
 • Mognadsgrad (kopplad till de affärskritiska områdena)
 • Affärsstrategi kopplad till monetära resultat
 • Structsales rekommendationer och exekveringsplan